Recent Posts

Visiting Hours

(031) 3143 000

admin@jmh.co.za

83 Ismail C Meer St

Durban Central, Durban, 4001

Follow Us

Covid-19 Visting Hours

In the interest of the safety of our patients and visitors, all JMH Hospitals are restricting visitors to their facilities during the Covid-19 pandemic.

However, we do understand that you will be concerned about the well-being of your loved one in Hospital.

Upon admission, we request the patient to please provide details of one nominated next of kin to whom we can disclose their health status to.

JMH employees or Healthcare professionals will only disclose information regarding the patient to the nominated next of kin in line with POPIA (Protection of Personal Information Act 4 2013). We request other family members to please communicate with the nominated next of kin regarding the health status of the patient.

We also request your patience if there is a delay in attending to your call, as our front-line workers are prioritising the well-being of your loved ones.

We thank you for your patience and understanding.

Ngezizathu ezinqala zokuphepha kwabathandiweyo bethu abagulayo Kanye nezivakashi, zonke izikhungo zakwa JMH hospital bakale umkamo wabantu abavakashela ezikhungweni zabo kulesikhathi sombulalazwe wesifo okhungethe izwe lonke.

Yize sikuqonda ukukhathazeka kwakho ngesimo sokululama kwabathandiweyo benu esibhedlela.

Siyanxusa ukuthi lowo ogulayo uma ezolaliswa makaqoke anikezane ngenamba kamakhala ekhukhwini noma yocingo yesihlobo esimunakekelayo esizokwazi ukthi isibhedlela sixhumane naye simazize ngokugula kanye nokululama kwakhe.

Abasebenzi besikhungo sakwaJMH noma bezempilo bayodlulisela ulwazi logulayo kuloyo ozobe eqokiwe njenge sihlobo esinakekelayo ngokuhambisana nemithetho nemigomo yesigatshana POPIA (Protection of Personal Information Act 4 2013).Siyanxusa ukuthi umndeni uxhumane nalowo oqokiwe njengo nakekelayo mayelana nokugula noma ukululama kwaloyo olalisiwe.

Uma ushaya ucingo sicela ukuthi ubekezele ngenxa yomthamo ophezulu wezingcingo abasenzi bethu bayazikhandla ukuqinisekisa ukuthi abathandiweyo benu abagulayo bayalulama.

Siyabonga ukwamukela kanye nokubekezela kwakho.